Anmälningsvillkor och personuppgiftshantering

Vad som står nedan gäller kurser, föreläsningar och andra arrangemang som genomförs av Hundtrixet.

Start och kallelse

När du anmält dig till en kurs får du inom några dagar  en bekräftelse på din anmälan.
Innan kursstart får du mejl med lokal och tider angivna.  Vid anmälan så swishar du eller betalar med bankgiro, kurskostnaden.

Anmälan och ångerrätt

Din anmälan är bindande.

Du har möjlighet att ångra din anmälan inom 14 dagar från den dag vi bekräftat din anmälan. Om du ångrar dig under ångerfristen kommer återbetalning att ske av den deltagaravgift vi eventuellt erhållit av dig.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att använda Konsumentverkets standardformulär eller genom att kontakta oss direkt (se nedan, punkt Kontaktuppgifter). Om kursen startar under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att kursen startar under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar fullgjord kurs. Din anmälan innebär också att du begär att kusen ska startas under ångerfristen. Vi har därmed rätt att behålla en proportionell andel av deltagaravgiften som motsvarar genomförda delar av kursen.

Din ångerrätt är förbrukad efter att ångerfristen löpt ut. Fortfarande har du dock möjlighet att återta din anmälan efter att ångerfristen löpt ut enligt vad som framgår nedan i punkten Regler för återtagande av anmälan efter ångerfristen.

Din ångerrätt gäller inte om du anmält dig till kursen genom att personligen ha besökt vårt kontor.

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att anmäla dig till en kurs.

Regler för återtagande av anmälan efter ångerfristen

Med varaktigt studiehinder
Om skälet till att du återtar din anmälan eller avbryter en påbörjad kurs är varaktigt studiehinder, såsom egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, brand i egna hemmet eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse betalar vi tillbaka deltagaravgiften för ännu inte utnyttjade delar av kursen.

Om du återtar din anmälan senast sju dagar före start får du normalt betala en administrationsavgift på 10% av avgiften, dock lägst 100 kronor. Om du återtar anmälan senare än sju dagar före start är administrationsavgiften högst halva deltagaravgiften. Om du avbryter en påbörjad kurs är du normalt skyldig att betala hela deltagaravgiften.

Undantag från ovanstående kan göras utifrån varje enskilt fall och om vi t.ex. kan fylla din plats med en annan deltagare behöver du normalt inte betala något förutom en administrationsavgift om 100 kr. Vi strävar alltid efter att i så stor utsträckning som möjligt begränsa våra kostnader vid avanmälningar och försöker på så sätt minimera den avgift som vi har rätt att begära av dig enligt ovan.

Annan frånvaro
Om du uteblir från något kurstillfälle av någon annan anledning än de som anges ovan, kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du varit frånvarande.

Ändrade tider
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart. Då får du tillbaka hela deltagaravgiften. Om starten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att ångra din anmälan och få tillbaka hela avgiften. Detsamma gäller om vi ändrar tidpunkten för kurstillfällena på ett för dig väsentligt sätt.

Övrigt

Kostnader för studielitteratur och ev. material ingår ej i deltagaravgiften om inget annat anges.

Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift.

Motsvarar inte kursen vad som avtalats enligt beskrivning gäller konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst.

Information enligt GDPR

För att underlätta vår administration IT-behandlar vi dina personuppgifter. Uppgifterna kan vi också komma att använda för att sända dig information om kommande verksamhet. Information kommer givetvis inte kunna användas av andra än Hundtrixet.
Har du andra synpunkter så får du gärna höra av dig till oss på telefon eller via e-post: info@hundtrixet.se

Kontaktuppgifter
mejl: marianne@hundtrixet.se
tel: 0732-001225
adress: Dannäs Lärarbostaden 1, 33172 Forsheda

Anmälan till nyhetsbrev

Dina lämnade personuppgifter kommer att användas för vårt nyhetsbrevsutskick. Du har möjlighet att avprenumerera i nyhetsbrevet, om du inte vill ha nyhetsbrev.