Avtalsvillkor

Anmälningsvillkor och personuppgiftshantering

Vad som står nedan gäller kurser, föreläsningar och andra arrangemang som genomförs av Hundtrixet i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

Start och kallelse

När du anmält dig till en kurs får du i regel en bekräftelse på din anmälan. Innan studiecirkeln startar får du en skriftlig kallelse med lokal och tider angivna. Med kallelsen följer också en faktura. Har du redan betalat på annat sätt, får du ingen faktura.

Anmälan och ångerrätt

Din anmälan är bindande.

Du har möjlighet att ångra din anmälan inom 14 dagar från den dag vi bekräftat din anmälan. Om du ångrar dig under ångerfristen kommer återbetalning att ske av den deltagaravgift vi eventuellt erhållit av dig.

Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att använda Konsumentverkets standardformulär eller genom att kontakta oss direkt (se nedan, punkt Kontaktuppgifter). Om studiecirkeln startar under ångerfristen begär vi att du lämnar ett särskilt samtycke till att studiecirkeln startar under ångerfristen och att din ångerrätt inte omfattar fullgjord studiecirkel. Din anmälan innebär också att du begär att studiecirkeln ska startas under ångerfristen. Vi har därmed rätt att behålla en proportionell andel av deltagaravgiften som motsvarar genomförda delar av studiecirkeln Samtycke lämnas på särskild samtyckesblankett vilken du hittar här: Ladda ner blankett (pdf)

Din ångerrätt är förbrukad efter att ångerfristen löpt ut. Fortfarande har du dock möjlighet att återta din anmälan efter att ångerfristen löpt ut enligt vad som framgår nedan i punkten Regler för återtagande av anmälan efter ångerfristen.

Din ångerrätt gäller inte om du anmält dig till kursen genom att personligen ha besökt vårt kontor.

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personuppgifter för att anmäla dig till en studiecirkel.

Regler för återtagande av anmälan efter ångerfristen

Med varaktigt studiehinder
Om skälet till att du återtar din anmälan eller avbryter en påbörjad studiecirkel är varaktigt studiehinder, såsom egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, brand i egna hemmet eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse betalar vi tillbaka deltagaravgiften för ännu inte utnyttjade delar av studiecirkeln.  Normalt återbetalas inte kostnader för studiematerial.

Om du återtar din anmälan senast sju dagar före start får du normalt betala en administrationsavgift på 10% av avgiften, dock lägst 100 kronor. Om du återtar anmälan senare än sju dagar före start är administrationsavgiften högst halva deltagaravgiften. Om du avbryter en påbörjad studiecirkel är du normalt skyldig att betala hela deltagaravgiften.

Undantag från ovanstående kan göras utifrån varje enskilt fall och om vi t.ex. kan fylla din plats med en annan deltagare behöver du normalt inte betala något förutom en administrationsavgift om 100 kr. Vi strävar alltid efter att i så stor utsträckning som möjligt begränsa våra kostnader vid avanmälningar och försöker på så sätt minimera den avgift som vi har rätt att begära av dig enligt ovan.

Annan frånvaro
Om du uteblir från något kurstillfälle av någon annan anledning än de som anges ovan, kan du inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du varit frånvarande.

Ändrade tider
Vi kan tvingas ställa in en kurs före kursstart. Då får du tillbaka hela deltagaravgiften. Om starten skjuts upp mer än en vecka har du rätt att ångra din anmälan och få tillbaka hela avgiften. Detsamma gäller om vi ändrar tidpunkten för kurstillfällena på ett för dig väsentligt sätt.

Övrigt

Kostnader för studielitteratur och ev. material ingår ej i deltagaravgiften om inget annat anges.

En studietimme omfattar 45 minuter om inget annat anges.
Vid försenad betalning eller påminnelse av obetald avgift debiteras påminnelseavgift.

Intyg kan erhållas efter cirkelns slut, i vissa fall till en självkostnad. Minst 70 % närvaro erfordras.

Motsvarar inte kursen vad som avtalats enligt beskrivning gäller konsumenttjänstlagens regler om fel i tjänst.

Information enligt GDPR

För att underlätta vår administration IT-behandlar vi dina personuppgifter. Uppgifterna kan vi också komma att använda för att sända dig information om kommande verksamhet. Information kommer givetvis inte kunna användas av andra än Hundtrixet och Studieförbundet Vuxenskolan.
Har du andra synpunkter så får du gärna höra av dig till oss på telefon eller via e-post: info@hundtrixet.se

Alla kurser körs i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.
Alla deltagare är olycksfallsförsäkrade hos Studieförbundet Vuxenskolan vid resa till och från samt under kursen.
Studieförbundet Vuxenskolans  regler gällande personnummer:

Personnummer

Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet bedrivs till viss del med statsbidrag. Folkbildningsrådet är den organisation som på regeringens uppdrag fördelar statsbidraget och följer upp verksamheten. Uppgifter om deltagare i den statsbidragsstödda verksamheten samlas in, avidentifieras och används som ett underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning.

Statistiska Centralbyrån är på Folkbildningsrådets uppdrag det personuppgiftsbiträde som i enlighet med GDPR krav på sekretess och integritetsskydd har hand om registret. Registret används som urvalsunderlag för enkätutskick vid deltagarundersökningar.

Utöver Folkbildningsrådet och Statistiska Centralbyrån enligt ovan kommer ditt personnummer inte att kunna användas av några andra än Studieförbundet Vuxenskolan.

Om du av någon anledning trots detta inte kan eller vill uppge ditt personnummer så ber vi dig ta kontakt med den SV-avdelning som arrangerar studiecirkeln eller arrangemanget.

Kontaktuppgifter

Avdelningens kontaktuppgifter hittar du under menyn till vänster på kurssidorna.

Anmälan till nyhetsbrev

Dina lämnade personuppgifter kommer att användas för vårt nyhetsbrevsutskick. Du har möjlighet att avprenumerera i nyhetsbrevet, om du inte vill ha nyhetsbrev.